Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Všeobecní obchodní podmínky

1/ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při nákupu v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti Eicero s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně (e-shop) na internetových stránkách eicero-eshop.cz v oblasti prodeje zboží mezi společností Eicero s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající") a kupujícím, ať již je kupující podnikatelem či spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku (dále jen „kupující"). Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím smlouvu nebo s prodávajícím jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku již na základě samotného zápisu v obchodním rejstříku. Má se taktéž za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona.

2/ Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. Za kupní smlouvu se však nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
Jestliže kupující objednává u prodávajícího službu nebo dodávku zboží nespadající pod kupní smlouvu, nevztahují se na takový smluvní vztah tyto VOP a smluvní vztah v takovém případě vznikne na základě individuálně uzavřené smlouvy (a to zejména smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy odpovídajícího typu) a bude se řídit podmínkami a ujednáními dohodnutými v takové smlouvě.
3/Kupujícímu odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Pravidly ochrany soukromí (OS pravidly), když tyto dokumenty tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující zároveň potvrzuje, že měl ještě před odesláním objednávky možnost pro svou potřebu uložit a archivovat veškeré tyto dokumenty v elektronické podobě pomocí přístupového zařízení, s jehož pomocí se připojil k internetovým stránkám prodávajícího, a to uložením z internetové stránky eicero-eshop.cz. Prodávající zároveň ještě uváděné dokumenty (a taktéž ještě vzorový formulář odstoupení od smlouvy poskytovaný spotřebiteli) zasílá kupujícímu v emailu, kterým ve smyslu těchto VOP (čl. III.4) potvrzuje obdržení objednávky kupujícího. Kupujícímu odesláním objednávky rovněž potvrzuje, že se seznámil s cenou objednávaného zboží (uváděnou vždy u konkrétního zboží v rámci e – shopu) a cenou za dodání zboží (uváděnou vždy u konkrétního způsobu dodání zboží v rámci e – shopu).

I.
Základní ustanovení

Prodávající
1/ Eicero s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně, číslo účtu 2112774405/2700.
Kupující
1/ Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, těmito VOP, a v rozsahu těmito neupraveném i právními předpisy České republiky, tj. zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak taktéž zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. To platí i v případě, že by zde byl mezinárodní prvek (i pokud by měl např. kupující bydliště nebo sídlo na území jiného státu než České republiky, apod.).
4/ Práva a povinnosti je možno sjednat odchylně od VOP v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
5/ Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, VOP, i veškeré případné další listiny, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré případné překlady do cizího jazyka jsou pouze informativní a v případě jejich rozporu se zněním v českém jazyce je rozhodným znění v českém jazyce. Veškerá komunikace s prodávajícím (a to i po uzavření smlouvy) musí být vedena v českém jazyce.
6/ Vyplněním a odesláním závazné objednávky či registračního formuláře (dle čl. III.5 těchto VOP) dává prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech dle OS pravidel. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle postupů souladných s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

II.
Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy komunikace na dálku
Prodávající kupujícímu v souladu se zákonem sděluje, že:

1/ Náklady na užití prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. kupující hradí jen náklady internetového připojení či telefonického spojení dle smlouvy uzavřené s jeho poskytovatelem internetového připojení či s jeho telefonním operátorem, prodávající si neúčtuje žádné další platby).

2/ Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je vyžadována dle konkrétních podmínek konkrétní uzavírané smlouvy, když kupující je v průběhu provádění objednávky na takovou povinnost (pokud zde taková povinnost je) vždy upozorněn.

3/ Prodávající v rámci e-shopu, který se řídí těmito VOP, neuzavírá standardně smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud by kupující o uzavření takové smlouvy žádal a prodávající by s uzavřením takové smlouvy souhlasil, byl by kupujícímu sdělen i údaj o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná a dále i údaj o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby.

4/ Ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách eicero-eshop.cz. Ceny jsou uváděny vždy s uvedením toho, zda se jedná o cenu s DPH či bez DPH. Ceny jsou vždy uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, když náklady na dodání zboží však budou vždy připočteny v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží, když výše nákladů na dodání zboží je vždy ohledně konkrétního způsobu dodání zboží zvoleného kupujícím v rámci e – shopu uvedena (když tyto informace však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky). V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo území České republiky, je povinen se předem (zejména emailem) informovat, zda do konkrétního místa dodání zboží požadovaného kupujícím, prodávající dodání zboží poskytuje.  
5/ Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku ve lhůtě 14ti dnů (čtrnácti dnů). V uvedené 14ti denní lhůtě musí být spotřebitelem odstoupení od kupní smlouvy odesláno. Uvedená 14ti denní lhůta běží ode dne následujícího po dni:
(a) jde-li o uzavření kupní smlouvy, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme zboží,
(b) jde-li o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo
(c) jde-li o uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme první dodávku zboží;
Lhůta se počíná tak, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Spotřebitel není povinen uvádět důvod odstoupení (spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu), je však povinen specifikovat smlouvu, od níž odstupuje, ideálně s uvedením čísla objednávky a bankovního spojení pro vrácení peněz (byly-li již ze strany kupujícího uhrazeny).
Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:
(a) o poskytování služby, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, když prodávající pro tento případ sděluje kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
(b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
(c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
(d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
(e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
(f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
(g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

6/ Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel učinit formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) vůči prodávajícímu Eicero s.r.o., Bohunická 50, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně,  Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel taktéž použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího eicero-eshop.cz, není to však jeho povinností.

7/ V případě, že kupující dle předchozích odstavců upravujících právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doby, kdy prodávajícímu došlo odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil spotřebitel jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

8/ Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel urychlí vyřízení odstoupení od smlouvy doručením obdrženého plnění na adresu prodávajícího , spolu se zasláním vystavené faktury (pokud ji již spotřebitel od prodávajícího obdržel) a uvedením čísla bankovního účtu nebo jiného spojení pro vrácení částky zaplacené spotřebitelem.
Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (10 000) Kč.

9/ Spotřebitel má povinnosti uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy poskytované pro případ uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10/ Prodávající neposkytuje pro případ, že spotřebitel nebude souhlasit se způsobem vyřízení odstoupení od smlouvy, další interní postupy mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

11/ Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů prodávající poskytne na základě výslovného ujednání ve smlouvě či výslovně uvedené v těchto VOP. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

III.
Systém objednávání

1/ Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na eicero-eshop.cz.
(dále jen „e-shop"). Objednávat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (s výjimkou případných odstávek e-shopu).
2/ Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.
Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.
3/ Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny eicero-eshop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a OS pravidly ve znění platném a účinném v okamžiku podání objednávky a že s nimi souhlasí. Text VOP (a taktéž ještě vzorový formulář odstoupení od smlouvy poskytovaný spotřebiteli) kupující zároveň obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím.
4/ U objednávky podané kupujícím prostřednictvím e-shopu bude nejprve potvrzeno její obdržení. Pro kupujícího je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Potvrzení o obdržení objednávky bude bezodkladně provedeno prostřednictvím elektronické pošty. Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy, když kupní smlouva je pak však uzavřena teprve v okamžiku, kdy bude kupujícímu doručen souhlas prodávajícího s uzavřením smlouvy (akceptace návrhu na uzavření smlouvy), kterou pak není pouhé potvrzení o obdržení objednávky.

5/ Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech údajů a náležitostí, které jsou internetovým rozhraním e-shopu požadovány jako povinné, jimiž jsou zejména: specifikace kupujícího, email, doručovací adresa, způsob dodání (obsahuje informaci o nákladech spojených s dodáním zboží), způsob platby, obsah košíku (specifikace zboží). Součástí tohoto postupu je i předcházející registrace nového kupujícího, dosud neregistrovaného v systému internetového e-shopu.

V případě osoby registrované jako kupující - podnikatel platí, že se koupě týká její podnikatelské činnosti. Pokud kupující v rámci registrace uvede své IČ, pak platí, že se kupující registruje jako kupující – podnikatel.

Pokud osoba, jež je podnikatelem, hodlá v souladu se skutečností provést koupi, jež se její podnikatelské činnosti netýká, je povinna registrovat se vytvořením (dalšího) účtu, kde nebude registrována jako kupující podnikatel. V takovém případě však může být v daňovém dokladu vystaveném prodávajícím vztahujícím se k takové objednávce výslovně uvedeno, že se dle prohlášení kupujícího koupě netýká jeho podnikatelské činnosti.

Kupující, který není registrovaný jako kupující – podnikatel a kde ani z okolností není zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího, má ohledně jakosti zboží při převzetí a práv z vadného plnění nároky podle § 2158 až § 2174 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje uvedení zboží nabízeného prodávajícím, a to zejména včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a nákladů na jeho dodání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, pokud není v rámci webového rozhraní uváděna omezená doba platnosti nabídky. Speciální pravidla dále uvedená týkající se zboží označeného „skladem u dodavatele“ či „na dotaz“ nejsou dotčena.

Předtím než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit vyplňované údaje, tj. zejména včetně specifikace objednávaného zboží, způsobu dopravu a způsobu úhrady kupní ceny a zároveň zkontrolovat veškeré údaje, které při vyplňování objednávky uvedl.

6/ Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to zejména s ohledem na zamezení zlomyslných či nikoliv vážně činěných objednávek.

7/ Uzavřenou smlouvu lze měnit na základě dohody prodávajícího a kupujícího popř. může dojít k její změně na základě skutečností stanovených právním předpisy.

8/ Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného i jen pojmem „skladem u dodavatele“ pro případ, že zboží již není možné zajistit. Kupující bere na vědomí, že takto označené zboží je u prodávajícího vyprodané a prodávající nemůže, pokud kupujícímu výslovně nepotvrdí něco jiného (např. oznámením o akceptaci objednávky), garantovat, že bude zboží schopen dodat. Ohledně zboží označeného „na dotaz“ bere kupující na vědomí, že ohledně takto označeného zboží je oprávněn kontaktovat prodávajícího s dotazem, zda a popřípadě kdy, bude zboží v budoucnu dostupné, když na základě toho pak může, avšak nemusí být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva ohledně takového zboží. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že s ohledem na zpracovávání objednávek může být zjištěna a v systému e-shopu zobrazena informace o vyprodání zboží, jež se projeví v prvé fázi označením „skladem u dodavatele“ až s určitým časovým prodlením.

9/ Kupující bere na vědomí, že je-li cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu zjevně nižší, než obvyklá cena obdobného zboží v místě a čase (kdy se může jednat zejména o chybu v psaní, počtech či chybu technického či elektronického zařízení na straně prodávajícího, apod.), není kupní smlouva uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, když prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou (ani bez určení kupní ceny) za situace, kdy se jedná o uváděnou chybu v psaní, počtech, chybu technického či elektronického zařízení, či jinou takovou chybu na straně prodávajícího. Prodávající si tak vyhrazuje právo na opravu takovýchto tiskových či jiných chyb Prodávající bude následně o takové skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu takovouto chybou vzniklou.

10/ Prodávající si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany prodávajícího či podobných důvodů stanovit cenové limity vztahující se k objednávanému zboží, když v takovém případě není možné učinění objednávky spotřebitelem nad stanovený cenový limit prostřednictvím e-shopu. Cenový limit může být v individuálním případě stanoven zejména např. s ohledem na dosavadní platební morálku zákazníka či s ohledem na skutečnosti další. Prodávající bude kupujícího o stanovení a dosažení cenového limitu informovat (zejména prostřednictvím emailu) a nabídne mu zejména uzavření smlouvy po složení zálohy ze strany kupujícího.

11/ Prodávající je od kupní smlouvy oprávněn odstoupit i v následujících případech (pokud nastane kterýkoliv z případů níže uváděných):
(a) Pokud má oprávněnou pochybnost o identitě kupujícího nebo kupující uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo nedoložil doklady osvědčující jím uváděné údaje nebo pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované ze strany prodávajícího.
(b) Pokud kupující má neuhrazené splatné závazky z jiného smluvního vztahu s prodávajícím, nebo v minulosti měl neuhrazené závazky po splatnosti vůči prodávajícímu nebo prodávající má konkrétní poznatky o tom, že kupující má závazky po lhůtě splatnosti vůči jiným subjektům nebo je dán důvodný předpoklad, že by kupujícím nebyly řádně plněny závazky ze smlouvy, nebo kupující je veden v dostupných registrech dlužníků jako osoba se závazky po lhůtě splatnosti.
(c) Pokud se jedná o kupujícího, který již dříve porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím (popř. taková skutečnost nastala či vyšla najevo později).
(d) Pokud s kupujícím bylo zahájeno insolvenční řízení, případně byl zahájen výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek kupujícího nebo kupující vstoupil do likvidace.
(e) Pokud není prodávající objektivně schopen z důvodů na straně subdodavatelů nebo jiných třetích osob dodat kupujícímu zboží za sjednanou kupní cenu nebo ve sjednané době nebo době přiměřené.
(f) Pokud se zboží již nevyrábí nebo jej není prodávající schopen od třetích osob zajistit.
(g) Pokud kupující nezaplatil řádně a včas kupní cenu nebo si řádně a včas nepřevzal od prodávajícího zboží.
V případě odstoupení dle výše uváděných písm. (e) a (f) čl. III.11 těchto VOP se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Nebude-li dohody o dalším postupu dosaženo, nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu újmy způsobené nedodáním původně objednaného zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na jím uvedenou doručovací adresu.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


IV.
Dodací podmínky

1/ Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny (skutečností, která nastane později).
2/ Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního a daňového dokladu, jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je vystavována v případě osobního odběru zboží v okamžiku zaplacení kupní ceny, v případě zaslání zboží je faktura v listinné podobě přílohou dodávky nebo může být zaslána kujícímu v elektronické podobě na email uvedený kupujícím v objednávce, s čímž kupující souhlasí.
3/ Zboží, které je skladem, prodávající připraví k expedici nejpozději druhý následující pracovní den po přijetí elektronické objednávky, jestliže je objednávka učiněna v pracovní den do 14:00 hodin. Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě stanovený větou předcházející, je povinen na toto neprodleně upozornit kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Zboží s dostupností „na dotaz“ bude prodávajícím dodáno na základě individuální dohody s kupujícím, kdy prodávající nejprve ověří možný dodací termín, informaci o dodacím termínu sdělí kupujícímu a kupující na základě této informace objednávku buď potvrdí, nebo zruší. Jestliže kupující nepotvrdí objednávku do deseti pracovních dnů poté, co mu byla zaslána informace o dodacím termínu, ruší se objednávka marným uplynutím této lhůty.
4/ V případě platby kupní ceny převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího.
5/ Zboží se doručuje dle způsobu zvoleného kupujícím v internetové objednávce, přičemž způsoby doručení jsou následující:
osobní odběr,
doručení zásilkovou službou TOPTRANS (TOPTRANS spol. s r.o.),
jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba).
Cena za dodání zboží je uváděna vždy u konkrétního způsobu dodání zboží, kupujícím zvoleného, v rámci e – shopu. Ceny za dodání zboží jsou platné pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku konkrétního Přepravce. V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo území České republiky, je zároveň povinen se předem (zejména emailem) informovat, zda do konkrétního místa dodání zboží požadovaného kupujícím, prodávající dodání zboží poskytuje.
V závislosti zejména na hmotnosti či rozměrech zboží může ohledně konkrétního zboží nabízet prodávající jen některý či některé ze způsobů dodání výše uvedených.
V případě zasílání zboží je místem dodání zboží doručovací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo dodací adresa kupujícího, uvedená v elektronické objednávce, je-li odlišná od adresy uvedené v registraci.
Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout osobně po předchozí domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě provozovny prodávajícího. Je možné dohodnout i jinou dobu předání.

Doručení prostřednictvím dopravce TOPTRANS, zásilkovou službou PPL či prostřednictvím České pošty (každý z nich dále jen „Přepravce“):
Doručení zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS (TOPTRANS spol. s r.o.), se řídí přepravními podmínkami konkrétního Přepravce, které je kupující povinen respektovat a s nimiž se může seznámit na internetových stránkách těchto Přepravců (www.TOPTRANS.cz). Přepravní podmínky těchto Přepravců mohou obsahovat i např. úpravu postupu při nepřevzetí zboží kupujícím. Cena přepravy pro území České republiky je však ohledně každého ze způsobů přepravy, tj. každého z uvedených Přepravců, přednostně specifikována v e–shopu prodávajícího.
Doručení zboží prostřednictvím těchto Přepravců trvá obvykle 2-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží).
Případné náklady na opakované doručování zboží z důvodů na straně kupujícího či jakékoliv zvýšené náklady na doručování zboží dané důvody na straně kupujícího mohou být účtovány k tíži kupujícího.
Při zvolení doručení zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany Přepravce.
6/ Je-li kupujícím spotřebitel, není sice povinen při převzetí zboží toto zkontrolovat, ovšem provedení kontroly stavu zásilky za přítomnosti přepravce (zejména počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu mu prodávající doporučuje. V případě zjištění poškození obalu zásilky, neúplnosti zásilky či zjevného poškození zásilky provede kupující reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou zejména tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Při odmítnutí převzetí poškozené zásilky je nezbytné pořídit fotodokumentaci, která poškození zásilky zadokumentuje.

Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci poškození zásilky. Neučiní-li kupující námitky při převzetí zboží, pak podpisem dodacího listu (jiného případného dokladu o převzetí zboží) potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, že zásilka nebyla neúplná ani zjevně poškozená.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je také kupující povinen vždy neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@terms.eu. Až dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
7/ Je-li kupujícím podnikatel, je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat. Zjistí-li kupující podnikatel zjevné vady zboží, je povinen to ihned oznámit prodávajícímu a osobě provádějící přepravu zboží a není povinen zboží od osoby provádějící přepravu zboží převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží ihned po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.


V.
Platební podmínky

1/ Za zboží či služby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní cenou se rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak (balné prodávající, není-li výslovně uvedeno jinak, neúčtuje).
2/ Kupní cenu je kupující oprávněn zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby (když způsob úhrady kupní ceny zvolí kupující již při činění objednávky):
platba bankovním převodem na účet prodávajícího 
3/ Kupní cena je splatná:
(a) Při platbě v hotovosti nebo platbě na dobírku při převzetí zboží.
(b) Při bezhotovostní platbě do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
Prodávající není v žádném případě povinen vydat kupujícímu zboží před tím, než dojde k úplné úhradě kupní ceny, není-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména za situace podezření na provedení zlomyslné či nikoliv vážné objednávky nebo v případě, že kupující dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím.
4/ Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve smluvní výši 0,1 % denně z té části kupní ceny zboží, s jejíž úhradou bude kupující v prodlení, za každý den takového prodlení. Prodávající je pak zároveň oprávněn v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy odstoupit.
5/ Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím a to okamžikem události, která nastane později.


VI.
Odpovědnost za vady zboží, uplatnění práv z reklamace zboží a záruka

1/ Odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 2099 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a jde-li o kupujícího spotřebitele taktéž a § 2161 následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2/ Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, a v případě odevzdání věci kupujícímu spotřebiteli, je tomuto věc odevzdána až tehdy, kdy mu věc předá dopravce.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
3/ Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud bylo sjednáno, že montáž nebo uvedení do provozu provede prodávající a pokud montáž nebo uvedení věci do provozu bylo provedeno prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí taktéž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující nebo třetí osoba na odpovědnost kupujícího a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu dodaných prodávajícím.
Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
4/ Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
(a) Má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
(b) Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
(c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
(d) Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
(e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v případě kupujícího spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se v případě kupujícího spotřebitele ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení předcházející dvou vět se nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, ani vyplývá-li to z povahy věci.
Nemá-li zboží uváděné vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
5/ Kupující, jež není spotřebitel, nemá nároky podle čl. VI.3, avšak je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:
(a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
(b) na odstranění vady opravou zboží,
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
(d) odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.
6/ Kupující, jež není spotřebitel, nemá nároky podle čl. VI.3, avšak je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7/ Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.
8/ Za „opakované vyskytnutí vady po opravě“ se v případě reklamace kupujícího spotřebitele považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady.
9/ Za „větší počet vad“ se v případě reklamace kupujícího spotřebitele považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.
10/ Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
11/ Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla Planá 67, 370 01 České Budějovice.
Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující spotřebitel reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.
Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Doporučujeme přiložit též kopii nákupního dokladu, a znovu (když vada musí být popsána zejména v samotné reklamaci) i podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Pokud bylo zboží již v minulosti reklamováno, doloží kupující též doklad o předcházející reklamaci.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Zjistí-li se, že reklamace není důvodná, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující za takové situace (není-li reklamace důvodná, ale zboží je poškozené či nefunkční) souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou věci, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba vyřizování reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamované věci do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí věci kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu zboží.
12/ Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem.

13/ Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:
(a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
(b) v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
(c) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
14/ Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka nevztahuje na:
(a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
(b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
(c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
(d) vyplývá-li to z povahy zboží,
(e) poškození nebo vady zboží způsobené montáží nebo uvedením věci do provozu způsobené kupujícím nebo třetí osobou provádějící pro kupujícího montáž nebo uvedení věci do provozu,
f) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou údržbou nebo obsluhou, nebo zásahem do zboží (zejména včetně případného porušení pečetí zboží),
(g) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo přiměřeným způsobem odpovídajícím běžnému užívání zboží, nebylo –li při uzavření smlouvy sjednáno, že zboží bude užíváno způsobem zvláštním
(h) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží (včetně např. podnebných či jiných podmínek),
(i) vady způsobené vyšší mocí (včetně působení živlů – např. požár, úder blesku, povodeň či zátopa, apod.) a působením fyzikálních a chemických procesů.
15/ Na žádost kupujícího je prodávající povinen potvrdit kupujícímu spotřebiteli v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (vystavit záruční list). V potvrzení uvede prodávající i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
16/ Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


VII.
Bezpečnost a ochrana informací

Vyplněním a odesláním závazné objednávky či registračního formuláře (dle čl. III.5 těchto VOP) dává prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech dle OS pravidel. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle postupů souladných s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.
Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.


VIII.
Závěrečná ustanovení

1/ Tyto VOP platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti Eicero s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně na internetové adrese eicero-eshop.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání objednávky. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s VOP prodávajícího není možné. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, když prodávající si vyhrazuje, že veškeré změny, dodatky nebo odchylky jím musí být výslovně schváleny. Prodávající zároveň vylučuje přijetí nabídky, které by kupující učinil s odkazem na obchodní podmínky, které by se od textu nabídky prodávajícího lišily, či jej doplňovaly.
2/ Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku kupujícího, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.
3/ Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé či nepřímé škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.
4/ V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
5/ V případě jakýchkoliv ustanovení o smluvní pokutě dle smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí, že není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno. Kromě smluvních pokut uvedených konkrétně již v těchto VOP (tj. kromě smluvních pokut, kde je již v těchto VOP uvedena zajišťovaná povinnost a sazba smluvní pokuty) trvá prodávající na tom, aby veškeré další smluvní pokuty byly sjednány písemně.
6/ Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem prodávajícího.
7/ Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.
8/ Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
9/ Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky kupujícím (spotřebitelem), je možno odstranit na základě žádosti kupujícího, provedené elektronickou poštou či doporučeným dopisem. Prodávající účtuje za opravu chyb způsobených kupujícím (spotřebitelem) paušální částku 200,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět koupě či jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy, když v souladu těmito VOP je odeslanou a akceptovanou objednávkou kupující neodvolatelně vázán. Náklady na opravu chybného údaje nebudou prodávajícím účtovány, pokud taková chyba nevyvolá prodávajícímu žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody.
10/ Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
V případě, že budou zrušeny právní předpisy, na které se tyto VOP odvolávají, bude se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídit těmito VOP v rozsahu, který je dovolený podle právních předpisů, které nahradí zrušené právní předpisy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Eicero s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ:29224292, Spisová značka: C 66830 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Bohunická 133/50, CZ-619 00 Brno
telefon: +420 511 188 837
e-mail: sales@eicero.cz
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
o jméno a příjmení
o přezdívka
o e-mailová adresa
o poštovní adresa
o telefon
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
o splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
o plnění právních povinností vůči státu.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
o podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
o zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním
e-shopu,
o zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i zpracovatelé uvedení na www.olympijskanadace.cz.

VII.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
o právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
2. Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.