Doprava a platba

Doprava a platba

Doprava

Doručení prostřednictvím dopravce TOPTRANS, zásilkovou službou PPL či prostřednictvím České pošty (každý z nich dále jen „Přepravce“):
Doručení zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS (TOPTRANS spol. s r.o.), se řídí přepravními podmínkami konkrétního Přepravce, které je kupující povinen respektovat a s nimiž se může seznámit na internetových stránkách těchto Přepravců (www.TOPTRANS.cz). Přepravní podmínky těchto Přepravců mohou obsahovat i např. úpravu postupu při nepřevzetí zboží kupujícím. Cena přepravy pro území České republiky je však ohledně každého ze způsobů přepravy, tj. každého z uvedených Přepravců, přednostně specifikována v e–shopu prodávajícího.
Doručení zboží prostřednictvím těchto Přepravců trvá obvykle 2-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží).
Případné náklady na opakované doručování zboží z důvodů na straně kupujícího či jakékoliv zvýšené náklady na doručování zboží dané důvody na straně kupujícího mohou být účtovány k tíži kupujícího.
Při zvolení doručení zboží prostřednictvím dopravce TOPTRANS je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany Přepravce.
 Je-li kupujícím spotřebitel, není sice povinen při převzetí zboží toto zkontrolovat, ovšem provedení kontroly stavu zásilky za přítomnosti přepravce (zejména počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu mu prodávající doporučuje. V případě zjištění poškození obalu zásilky, neúplnosti zásilky či zjevného poškození zásilky provede kupující reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou zejména tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Při odmítnutí převzetí poškozené zásilky je nezbytné pořídit fotodokumentaci, která poškození zásilky zadokumentuje.

Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci poškození zásilky. Neučiní-li kupující námitky při převzetí zboží, pak podpisem dodacího listu (jiného případného dokladu o převzetí zboží) potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, že zásilka nebyla neúplná ani zjevně poškozená.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je také kupující povinen vždy neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@terms.eu. Až dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Platba

Kupní cena je splatná:
(a) Při platbě v hotovosti nebo platbě na dobírku při převzetí zboží.
(b) Při bezhotovostní platbě do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího (2112774405 / 2700)
Prodávající není v žádném případě povinen vydat kupujícímu zboží před tím, než dojde k úplné úhradě kupní ceny, není-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména za situace podezření na provedení zlomyslné či nikoliv vážné objednávky nebo v případě, že kupující dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím.
 Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve smluvní výši 0,1 % denně z té části kupní ceny zboží, s jejíž úhradou bude kupující v prodlení, za každý den takového prodlení. Prodávající je pak zároveň oprávněn v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy odstoupit.
 Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím a to okamžikem události, která nastane později.